کتاب زندگی در جنگ

اثر هاینریش بل از انتشارات سرایی - مترجم: مهری قدیمی نوران-معروف ترین رمان ها