کتاب نقطه امگا

اثر دان دلیلو از انتشارات روزنه - مترجم: کیهان بهمنی-معروف ترین رمان ها